NORMATIVA - ORDENANCES

 1
2021 . Ordenances Fiscals 2021
 ACTIVES
2019 GENERAL Reglament dels pressupostos participatius (integra les modificacions)
2019 GENERAL Pla d'usos dels espais públics del Firal i espais adjacents
2018 GENERAL Normativa de la posada en funcionament de la notificació electrònica
2018 GENERAL Condicions reguladores de la utilització de les zones d'aparcament destinades a punt de recàrrega de vehicles elèctrics
2018 GENERAL Modificació de l’Ordenança municipal de terrasses (1)
2018 GENERAL Protocol d’identificació i signatura electrònica
2018 GENERAL Ordenança reguladora de guals
2018 GENERAL Guia per a la contractació pública responsable
2018 GENERAL Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (text refòs)
2017 GENERAL Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament d'Olot i dels seus organismes autònoms
2017 GENERAL Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament d'Olot i els seus organismes autònoms
2017 GENERAL Ordenança Municipal reguladora de la ubicació de Clubs Socials de Cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat a la Ciutat d'Olot
2017 GENERAL Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal
2017 GENERAL Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals - IMELO
2016 GENERAL Reglament del Consell dels infants d'Olot
2016 GENERAL Modificació del Reglament Orgànic Municipal
2016 GENERAL Posada en funcionament de la seu electrònica, el tauler d'edictes electrònic i el registre electrònic
2016 GENERAL Reglament de funcionament de la taula del Servei Integral de Suport a l'Associacionisme (SISA)
2015 GENERAL Reglament del Mercat del Rengle
2015 GENERAL Modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació (3)
2014 GENERAL Reglament del Mercat Municipal d'Olot
2014 GENERAL Protocol d'actuació per a l'exercici de mesures alternatives a la sanció econòmica
2014 GENERAL Ordenança règim general de comunicació prèvia i classificació d'activitats innòcues, i controls mpals. ambientals, recreatius i prevenció d'incendis
2014 GENERAL Reglament d’ús dels horts municipals
2014 GENERAL Modificació del Reglament del Mercat Municipal d'Olot (1)
2013 GENERAL Reglament de serveis de la Policia Municipal
2013 GENERAL Ordenança Municipal de Convivència i Via pública
2013 GENERAL Modificació de l’Ordenança municipal de circulació (2)
2012 GENERAL Ordenança municipal terrasses (catàleg mobiliari)
2012 GENERAL Reglament Orgànic Municipal (ROM)
2012 GENERAL Mapa de capacitat acústica (memòria)
2012 GENERAL Ordenança de sorolls i vibracions
2012 GENERAL Ordenança d'administració electrònica
2012 GENERAL Modificació de l’Ordenança municipal de circulació (1)
2012 GENERAL Reglament de les atraccions de fires
2012 GENERAL Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses
2012 GENERAL Mapa de capacitat acústica
2011 . Ordenança Municipal de Circulació
2010 GENERAL Reglament Cementiri
2010 GENERAL Reglament del procediment de denominació de les vies, els espais i els equipaments públics de la ciutat
2010 GENERAL Ordenança dels serveis funeraris
2010 GENERAL Ordenança municipal reguladora de la conservació neteja i tancament de solars i terrenys i pavimentació de voreres al terme municipal d’Olot
2010 GENERAL Reglament per a la sol·licitud de llicències urbanístiques
GENERAL Reglament del Servei d'Aigua
GENERAL Reglament d'honors i Distincions
GENERAL Reglament d'Ús de la Llengua Catalana
GENERAL Reglament Segell Verd
GENERAL Ordenança control i tinença animals domèstics
GENERAL Ordenança d'edificació
GENERAL Ordenança General de la Gestió de Residus
GENERAL Ordenança general de subvencions
GENERAL Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública
GENERAL Ordenança Municipal Reguladora d'instal·lació d'Hidrants
GENERAL Ordenança telecomunicacions d'ús públic
GENERAL Plec clàusules administratives generals aplicables a la contractació d'obres
GENERAL Plecs clàusules admin. grals. per contractes de consultoria i assistència de serveis,treballs específics i concrets no habituals i de subministraments
GENERAL Reglament de servei de taxi
GENERAL Reglament de Toponimia Local
GENERAL Reglament de Toponimia Local Annex
GENERAL Ordenança control i tinença animals domèstics (modificació)
 ANTERIORS
2020 . Ordenances Fiscals 2020
2019 . Ordenances Fiscals 2019
2018 . Ordenances Fiscals 2018
2017 . Ordenances Fiscals 2017
2016 . Ordenances Fiscals 2016
2015 . Ordenances Fiscals 2015
2014 . Ordenances fiscals 2014
2013 . Ordenances fiscals 2013
2012 . Ordenances fiscals 2012
2011 . Ordenances fiscals 2011
2010 . Ordenances fiscals 2010
2009 . Ordenances fiscals 2009
2008 . Ordenances fiscals 2008
2007 . Ordenances fiscals 2007
2006 . Ordenances fiscals 2006
2005 . Ordenances fiscals 2005
2004 . Ordenances fiscals 2004
2003 . Ordenances fiscals 2003
2002 . Ordenances fiscals 2002
2001 . Ordenances fiscals 2001
2000 . Ordenances fiscals 2000
GENERAL Ordenances Vía Pública
GENERAL Ordenances Reguladores de la Venda i Ús de productes pirotècnics
GENERAL Reglament d'organització i funcionament del Registre municipal d'unions civils
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat